Marineschepen.nl
 
   
 

Bezuinigingen bij Defensie: Onduidelijkheid over aantal banen

Bookmark and Share
Bericht geplaatst: 02-01-2011

Het begon zo mooi met de ambities van de Verkenningen, dat werd bijgesteld met de Brede Heroverwegingen en tenslotte vatte de minister het samen in de zinnen: "Het is mijn streven in deze kabinetsperiode een hernieuwd evenwicht tot stand te brengen tussen de omvang en samenstelling van de krijgsmacht en de beschikbare middelen. Daarbij hoort een realistisch ambitieniveau met doelstellingen en activiteiten die daarop zijn afgestemd."

rood
Hoeveel militairen krijgen straks echt "rood" te zien?

Wat zijn de gevolgen voor mij?
Sinds het Regeerakkoord is duidelijk dat er bezuinigd moet worden bij de overheid. Dit raakt ook Defensie. De 1e vraag die iedereen die bij Defensie werkzaam is dan stelt is: welke gevolgen heeft dit voor mij?

Voordat ik op deze vraag in zal gaan, eerst nog een algemene opmerking over de huidige regering en de bezuinigingen. Het is een typisch geval van 'de klok wel hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt'. Men roept maar dat overal op bezuinigd moet worden, maar heeft eigenlijk geen idee wat de gevolgen zijn en of het dus wel kan.Even een voorbeeld uit een andere hoek: de natuur. Daar moet op bezuinigd worden, maar of dat zoveel kan zijn als men wil gaat men nu, nadat er al een regeerakkoord is, onderzoeken. Dus het is maar afwachten in hoeverre al bestaande contracten en Europese regelgeving de 'winst' die er al in het Regeerakkoord staat minstens ten dele teniet doet.

Voor Defensie geldt dit probleem overigens in veel mindere mate, want alhoewel er wellicht bestaande contracten zijn (denk aan het JSS, de OPV's en de nieuwe masten voor de M-fregatten) zijn er weinig andere 'verplichtingen' voor defensie.
Er is wel aan NAVO-norm (2% van het BNP) maar dat is geen verplichting en Nederland voldoet daar al decennia niet aan. Defensie is wel verantwoordelijk voor de verdediging van het Koninkrijk. Maar zolang de politiek beweert dat er toch geen dreigingen zijn, komen ze overal mee weg.

Hoe klein wordt Defensie eigenlijk?
Dan nu terug naar de oorspronkelijke vraag.
Dat blijft voor veel werknemers onduidelijk. Het ministerie doet haar best om paniek te zaaien door een verlies van 10.000 arbeidsplaatsen aan te kondigen.

Wat echter niet duidelijk is: arbeidplaatsen ten opzichte van wat?
Het aantal bezette arbeidsplaatsen, of het aantal beschikbare VTE'n? En als het om het laatste gaat wat is dan eigenlijk het aantal beschikbare VTE'n?

In juni 2010 had Defensie het nog over 68.261 beschikbare VTE'n in november kwam er een aanvulling Personeelsrapportage die uitging van 61.266 VTE'n in januari 2011 , wat overigens weer meer is dan de 60.077 die een week daarvoor werd genoemd bij het beantwoorden van de kamervragen over de defensiebegroting van 2011.

Die 10.000 arbeidplaatsen bezuinigen werd een week later genoemd dan de 61.266, dus zou je in elk geval denken dat het 10.000 arbeidsplaatsen ten opzichte van dat aantal is. Dat betekent wel dat we het hebben over een verlies van 16.995 arbeidsplaatsen sinds juni. Dat is 25%!!

Betrekken we het aantal bezette VTE'n erbij, dan ontstaat er weer een ander beeld omdat niet alle arbeidplaatsen zijn bezet. De korte samenvatting daarbij is dat er teveel burgerpersoneel is (meer dan 100% bezetting) en te weinig militair personeel.
Gaan we uit van bezuinigingen volgens de 'kaasschaafmethode' bij de verwachte bezetting in januari 2011, dan betekent dat voor de Marine dat er zo'n 1000 man militair personeel moet verdwijnen en 250 man burgerpersoneel. Dit zijn dan de daadwerkelijke ontslagen. De werknemers die binnen Defensie bij de kaasschaafmethode de dans wellicht zouden ontspringen is het militair personeel bij de Bestuursstaf (BS). De verwachte bezetting is daar zo laag, dat er met de bezuinigingen nog steeds zo'n 80 vacatures zouden zijn.Hebben we het echter over een reductie van 10.000 op 68.261, zoals het NRC meldt, dan gaat het dus om een toekomstige krijgsmacht met 58.261 VTE'n. Dat zou betekenen dat er begin 2011 nog steeds 2326 vacatures.

Wat de bezuinigingen zullen betekenen voor elke werknemer van Defensie is voorlopig nog onduidelijk. Hoe klein de Nederlandse krijgsmacht zal worden, is helemaal onduidelijk.Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Dossiers
Maritieme oplossing
Marine in cijfers
Anti-piraterij SomaliŽ
Analyse Venezuela

Gerelateerde artikelen
Bezuinigingen sinds '71
Defensie, Miljoenennota 2011
Marine in cijfers
De maritieme oplossing
Alleen Amsterdam blijft
Zeven schepen eruit
Bezuinigingen marine
Bezuinigingen Britse marine